رمان پیوند ذهنی قسمت اول

فصل اول: هانیه :::::::::::::: غرق در افکار خودم بودم که امیر خیلی تند گفت “چی شده؟! از سفارشت راضی نیستی؟” با عصبانیت به صندلیش تکیه داد. چشمای قهوه ای امیر که گاهی بی نهایت مهربونه و گاهی مثل ، سرمو بلند کردم و تو چشمای امیر نگاه کردم الان انقدر عصبی و سرد که می […]